ZEngine ile İş Akışı Temelli Uygulama Geliştirme

İş akışı ve iş akışı temelli uygulama

İş akışları bir kurumun yürüttüğü işlerin belirli bir notasyona göre görselleştirilmesi amacıyla kullanılırlar. İşlerin kim tarafından, hangi sırayla, hangi koşullara bağlı olarak yürütüleceğinin ilgili personel tarafından üzerinde uzlaşılmış bir standartta ifade edilmesi, iş süreçlerinin kişiler arasında daha kolay ve doğru biçimde anlatılabilmesini sağladığı gibi sürecin iyileştirilmesi için yapılacak değişiklikleri tasarlamayı da kolaylaştırmaktadır.

_images/workflow_ornek.png

İş akışı tabanlı uygulamalar, belirli bir dilde yazılmış akış diagramlarının, iş akışı motoru (workflow engine) tarafından işletilmesi temeline dayanırlar. İş akış motoru kullanıcı girdileri ve çevre değişkenlerini, iş akışında tanımlanmış koşullara karşı işletir. İlgili koşulun yönlendirdiği adımının (workflow step) etkinleştirilmesi, bu adımla ilişkilendilimiş uygulama metodlarının çalıştırılması ve kullanıcı etkileşimleri arasında akışın durumunun (workflow state) saklanması yine iş akışı motorunun görevidir.

ZEngine Web Çatısı

ZEngine, Zetaops tarafından Python dili kullanılarak geliştirilen, Ulakbüs projesinin de üzerine inşa edildiği, BPMN 2.0 iş akışlarını destekleyen servis odaklı bir web çatısıdır. Falcon, SpiffWorkflow ve Pyoko olmak üzere üç temel öge üzerine kurulmuş olan ZEngine, iş akışı tabanlı web servislerinin Python nesneleri ile kolayca inşa edilmesini sağlayan, ölçeklenebilir ve güvenli bir platform sunar.

Falcon

Falcon, WSGI standardını destekleyen, REST mimarisinde servisler oluşturmak için geliştirilmiş aşırı hızlı ve hafif bir web çatısıdır.

SpiffWorkflow

Spiffworkflow Python ile yazılmış BPMN 2 notasyonunu destekleyen güçlü bir iş akışı motorudur. ZEngine altında kullanılan sürümüne ihtiyaç duyulan ek işlevlerin eklenmesi ve bakımı Zetaops tarafından yapılmaktadır.

Pyoko

Riak KV için tasarlanmış bir ORM (Object Relational Mapper) aracı olan Pyoko, Riak KV’nin Solr arama motoru ile olan entegrasyonunu tümüyle desteklemekte ve bu iki ürünün tek bir API üzerinden ilişkisel bir veri tabanı rahatlığında kullanılabilmesini olanaklı kılmaktadır.

Uygulamanın konusunu oluşturan varlıklar (entities) Pyoko modelleri olarak tasarlanmakta, bu modeller altında saklanan verilere erişim yine modellerde tanımlanan yetki koşullarına uygun olarak yönetilmektedir. Bir varlıkla doğrudan ilişkili metodlar kendi modelinin altında tanımlanebilmekte, böylece uygulamanın kod organizasyonu kolaylaşmaktadır.

Pyoko, veritabanında saklanacak verilerin Python nesneleri olarak tanımlanmasına imkan vermenin yanı sıra, bu veri varlıkları arasında ilişkisel veritabanlarındakine benzer bağlantılar oluşturmasını sağlar. Veri girdilerinin model tanımına uygunluğunun kontrolü ve kullanıcıların bu verilerle yetkileri dahilinde etkileşime geçebilmelerini garanti edilmesi de Pyoko sayesinde veri katmanı seviyesinde çözülebilen uygulama ihtiyaçlarıdır.

Modellerde iç içe sınıflar şeklinde ifade edilen veri varlıkları, veritabanına JSON biçiminde kaydedilir, okunurken tekrar Python nesnelerine dönüştürlürler.

NoSQL olarak da anılan Anahtar/Değer (K/V) tipindeki veri tabanlarında, ilişkisel veri tabanlarındaki (RDBMS) join kavramı olmadığından, henüz tasarım aşamasındayken verilerin nasıl sorgulanacağı iyi düşünülmeli ve mümkün mertebe tek sorguda ihtiyaç duyulan tüm verinin alınabileceği bir veri varlığı yapısı tasarlanmalıdır. Bu işlemin kolaylaştırılması ve uygulamanın iş mantığının veri senkronizasyonu amaçlı kodlarla dolmasını engellemek için Pyoko verileri yazma anında birleştirir (write-time join, auto-denormalization).

Veri Modelleri

Pyoko karmaşık veri yapılarının nesnel şekilde ifade edilebilmesi için Model, Node ve ListNode adında üç temel nesne tipi sunmaktadır. Bu nesneleri, ihtiyacımız doğrultusunda iç içe ya da birbirleriyle ilişkilendirerek kullanabiliriz. Bu nesneler üzerinde saklanacak verileri tanımlamak için ise String, Boolean, Integer, Date gibi çeşitli veri alanları tanımlanmıştır.

Aşağıda, bu belgenin devamında birlikte hazırlayacağımız ve konusu “öğrencinin ders seçmesi, danışman öğretmeninin bu dersi onaylaması” olan bir iş akışın gerektirdiği veri modelinin minimal bir örneği listelenmiştir.

15. Satırda olduğu gibi bir modelden başka bir modele referans verdiğimizde bu iki model arasında OneToMany tipinde bir bağ kurmuş oluruz.

17. Satırda öğrencinin aldığı dersler ListNode tipindeki Lectures nesnesi ile ifade edilmiştir. ListNode, liste benzeri veri yapılarını ifade etmek için kullanılan, yinelenebilir (iterable) bir nesnedir.

18. Satırda olduğu gibi ListNode içinde başka bir modele referans verildiğimizde, iki model arasında ilişkisel veritabanlarındaki ManyToMany benzeri bir ilişki tanımlamış oluruz.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
from pyoko import Model, ListNode, field

class Lecturer(Model):
  name = field.String("Adı", index=True)


class Lecture(Model):
  name = field.String("Ders adı", index=True)
  credit = field.Integer("Kredisi", default=0, index=True)


class Student(Model):
  name = field.String("Adı", index=True)
  join_date = field.Date("Kayıt tarihi", index=True)
  advisor = Lecturer()

  class Lectures(ListNode):
    lecture = Lecture()
    confirmed = field.Boolean("Onaylandı", default=False)

Bu modeller üzerinde kayıt ekleme, sorgulama, silme, güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını belgenin devamında “özelleştirilmiş ekranların oluşturulması” bölümünde inceleyebilirsiniz.

Workflow Metodları (Views & Tasks)

Workflow tabanlı bir uygulamada, uygulamanın tüm işlevselliği iş akışı adımları üzerinden çalıştırılacak şekilde hazırlanır. Bu işlevler BPMN diagramında UserTask ve ServiceTask adımlarının ilgili alanlarına girilen metod ve sınıf çağrıları ile yerine getirilir. İş akışı motoru, kullanıcı girdilerini (TaskData), o an işlettiği akış diagramında tanımlı ExclusiveGateway gibi karar kapılarına karşı işleterek akışı yönlendirir. Etkinleştirilen akış adımlarıyla ilişkili metod çağrıları sonucuna göre akış sonraki adıma devam edebilir ya da akışın durumu kaydedilip işlem çıktısı akışı tetikleyen kullanıcıya geri döndürülebilir.

Bir web uygulamasının işlevlerini yerine getirmesi için yazılan kodların büyük bir kısmı istemci (web tarayıcı) ile etkileşimi sağlayan API çağrıları üzerinden çağırılırken (views), bazı işlemler de arkaplanda çalışan görevler (tasks) ile yürütülür. Bu belgede task olarak anılacak bu arkaplan görevleri, doğası gereği tamamlanması uzun sürebilecek çeşitli hesaplamalar olabileceği gibi, dış servislere bağımlı olduklarından, kullanıcı deneyimini etkilememeleri için arkaplanda çalıştırılması gereken anlık görevler de olabilirer.

İster view ister task tipinde olsunlar, workflow metodarının tüm girdi & çıktı işlemleri current.input ve current.output sözlükleri üzerinden yapılır.

1
2
3
4
5
6
def say_hello(current):
  if current.user.first_login:
    current.output["msg"] = ("Welcome %s, Thank you for registering "
                 "to our site." % current.input['name'])
    current.user.first_login = False
    current.user.save()

Current Nesnesi

İş akışı motoru bir view ya da task metodunu “Current” adını verdiğimiz merkezi bir nesneyi parametre olarak vererek çağırır. Current nesnesi akışın durumu (workflow state), kullanıcı oturumu, girdi ve çıktı kapıları gibi bir workflow metodunun ihtiyaç duyabileceği tüm ögeleri barındırır.

Current nesnesi, workflow metodlarından işimize yarayabilecek aşağıdaki ögeleri içerir. Bunlardan session, user, auth gibi sadece view metodlarında işlevsel olanlar arkaplanda çalışan task metodlarında geçersizdirler.

input İstemciden gelen JSON verisinin çözümlenip (decode) Python sözlüğü şekline getirilmiş hali.

output İstemciye gönderilecek veri sözlüğü. Bu sözlük otomatik olarak JSON verisi şekline dönüştürülür.

session Kullanıcı oturumunu içeren sözlük benzeri bir nesnedir. Bu nesne üzerinde herhangi bir yazma/okuma işlemi yapıldığında, değişiklikler otomatik olarak oturuma kaydedilir. Kullanıcı henüz sisteme giriş yapmamış olsa bile oturumu mevcuttur ve giriş yaptıktan sonra aynı oturum devam eder.

auth Kullanıcı yetkilendirmesi ile ilgili metodları barındıran AuthBackend nesnesidir. get_user(), get_permissions(), has_permission(), authenticate() metodlarını içerir. ZEngine bu nesnenin referans sürümünü içerir ancak kendi uygulamamızda kullanıcı ve yetki sistemimize uygun şekilde özelleştirilmiş bir AuthBackend nesnesi kullanmamıza izin verir.

user Sisteme giriş yapmış kullanıcıyı veren vekil (lazy proxy) kullanıcı nesnesidir. Asıl kullanıcı bilgileri, bu nesneye erişildiği anda veritabanından çekilir.

task_data İş akışının karar adımlarında tanımlı koşullar bu sözlüğün içerdiği veriler ile işletilir.

workflow_name İşletilmekte olan iş akışının adı.

workflow İşletilmekte olan iş akışı nesnesi.

task Etkin durumdaki iş akışı adımı (Task) nesnesi.

is_auth Kullanıcının sisteme giriş yapma durumunu belirten bool tipinde bir özelliktir.

has_permission(perm_code_name) Kullanıcının adı verilen yetkiye sahip olup olmadığını boolean tipinde döndürür.

get_permissions() Kullanıcının sahip olduğu tüm yetkileri döndürür.

Yetkiler ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

ZEngine Pyoko’dan miras aldığı satır ve hücre seviyesinde erişim kontrolüne ek olarak, sisteme yüklenmiş iş akışlarının tüm adımlarını birer yetki olarak tanımlar. Otomatik olarak türetilen iş akışı yetkilerine ek olarak, CustomPermission nesnesi ile, kendi view metodlarımızda kontrol edebileceğimiz ek yetkiler de tanımlayabilirz. Tüm bu yetkiler Role ve AbstractRole modelleri ile ifade edilen kullanıcı rolleri üzerinden ilgili User’a tanımlanır.

Not

ZEngine web çatısı User ve Permission nesnelerinden ibaret basit bir referans yetki sistemi ile gelmektedir. Bu belgede, Ulakbüs projesi kapsamında geliştirmekte olduğumuz rol ve özellik tabanlı gelişmiş yetkilendirme sisteminden bahsedilecektir.

skinparam classBackgroundColor #ffffff
skinparam shadowing false

class LimitedPermissions {
restrictive   Boolean(False)
time_start   String
time_end    String
--
**IPList(ListNode)**
|_ ip      String
}
User "1" -- "1" Student
User "1" -- "1" Employee
User "0..*" o-- "1" Role
Role "1" --o "0..*" AbstractRole
AbstractRole "0..*" o-- "0..*" Permission
Role "0..*" o-- "0..*" Permission
LimitedPermissions "0..*" -- "0..*" Permission
LimitedPermissions "0..*" -- "0..*" Role
LimitedPermissions "0..*" -- "0..*" AbstractRole

Ulakbüs projesinde ihtiyaç duyulan kapsamlı yetkilendirme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yukarıda ilişkisel şekilde görselleştirilmiş yetki modelleri tanımlanmıştır.

AbstractRole nesnesi “Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Müdürü” gibi belirli bir makamı temsil ederken, Role nesnesi ise AbstractRole’ün bir kullanıcı ile ilişkilendirilmesi sonucu bu makamı fiilen işgal eden bir kişiyi ifade etmektedir.

Permission nesnesinin hem Role ile hem de AbstractRole ile ManyToMany tipinde ilişkili olması sayesinde, bir kullanıcıya sahip olduğu makamın getirdiği standart yetkilere ek yetkilerin tanıması da mümkün olabilmektedir.

LimitedPermissions nesnesi IP adres ve saat bazlı olarak Permission, Role ve AbstractRole nesneleri ile ManyToMany tipinde ilişkilidir. Bu ilişki sayesinde seçilen rol ya da makamın, seçilen yetkileri belirli saatlere, istemci IP’lerine yada belirli saatlerler için belirli IP’lere göre kısıtlanabilir ya da verilebilir.

Student ve Employee nesnelerinin User ile OneToOne şeklinde ilişkili olmaları, bir kullanıcının aynı anda hem öğrenci hem de personel statüsünde olabilmesine olanak vermektedir. Benzer şekilde User ile Role nesnesi arasındaki OneToMany tipindeki ilişki, bir kullanıcının birden fazla rolü yani makamı olabilmesine imkan vermektedir. Birden fazla rolü olan bir kullanıcı giriş yaptığında son çıkış yaptığı rolün ana ekranı ile karşılaşır, isterse kullanıcı menüsünden hesabına kayıtlı diğer bir role geçiş yapabilir. Kullanıcı belirli bir anda, sadece o anda etkin durumda olan rolünün yetkileri ile işlem yapabilir.

Satır ve Hücre Seviyesinde Erişim Kontrolü

Pyoko, model tanımları içerisinde satır ve hücre seviyesinde erişim kontrolü yapılmasına izin verir. Burada satır seviyesinden kasıt, kullanıcının yetkisinin izin vermediği kayıtlara erişememesidir. Hücre seviyesinde ise, kullanıcının bir modelin altındaki kayıtların sadece bazı alanlarına erişimesine izin verip, bazı alanlardaki verilere erişimi kısıtlanabilir.

Satır ve hücre seviyesinde erişim kontrolünün veri katmanı seviyesinde çalışabilmesi için, model nesnelerinin kullanıcı yetkilerini içeren Current nesnesi ile ilklendirilmeleri gerekmektedir. Bu işlevler isteğe bağlı özellikler olduklarından, bu gereklilik sadece aşağıdaki gibi model içinde yetki kısıtlaması yapıldığı durumlarda geçerlidir.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
class Personel(Model):
  name = field.String(index=True)
  section = field.String(index=True)
  phone = field.String(index=True)
  address = field.String(index=True)

  @staticmethod
  def row_level_access(current, objects):
    if not current.has_permission("access_to_other_sections"):
      return objects.filter(section=current.user.section)

  class Meta:
    field_permissions = {
      'can_see_private_data': ['phone', 'address']
    }

Yukarıdaki Personel modelinin 6. satırında tanımlanan row_level_access() metodu, modelin ilklendirilmesi (initialization) aşamasında çağırılır. 7. satırda kullanıcının kendi bölümü dışındaki kullanıcı kayıtlarına erişim yetkisi olup olmadığı kontrol edilip, eğer yoksa 8. satıda objects nesnesinin üzerine yazarak etkin kullanıcı tarafından bu model üzerinde yapılacak tüm sorguların sadece kendi bölümündeki kullanıcı kayıtlarıyla sınırlanması sağlanır.

Hücre seviyesinde erişim kısıtlaması yapmak için META sözlüğü içerisinde field_permissions adında bir sözlük tanımlayıp, anahtarı yetki adları, değeri de kısıtlanacak alan adlarını içeren bir liste tanımlamamız yeterlidir. Yukarıda 12. satırda tanımlanan kısıtlama sayesinde, can_see_private_data yetkisine sahip olmayan kullanıcıların phone ve address alanlarını okuyup yazmaları engellenmiş olur.

Aşağıda veri tabanındaki tüm kişileri listelemeye çalışan view metodu, etkin kullanıcının gerekli yetkiye sahip olmaması durumunda, sadece kendi bölümündeki kullanıcıları görüntüleyebilecektir. Benzer şekilde kullanıcı kişilerin özel bilgilerini görüntüleme yetkisine sahip değilse de person_list listesinin phone sütunu boş kalacaktır.

1
2
3
4
5
def show_person_list(current):
  for person in Person(current).objects.filter():
    current.output['person_list'].append({'name': person.name,
                       'id': person.key,
                       'phone': person.phone})