Ulakbüs UI - API ilişkisi

Ulakbüs UI - API ilişkisi

Bu belge Ulakbus UI ve API bileşenlerinin etkileşimini göstermek için hazırlanmıştır.
API kullanılarak hazırlanan view, model ve jenerik fonksiyonlarda hangi tip verinin kullanıcı arayüzünde nasıl gösterildiğini bu belgede bulabilirsiniz.

UI hakkında

Ulakbus kullanıcı arayüzü tek sayfalı bir tarayıcı uygulamasıdır.
Sayfadaki data dinamik olarak Ulakbus API tarafından sağlanır ve arayüzde işlenir.
Veri sunucu tarafında render edilmez, yani bir html dosyasına işlenerek gönderilmez.
Sunucu tarafından gönderilen tüm verilerin yapısı JSON‘dır.

Kullanıcı arayüzünü hazırlamak için AngularJS kütüphanesi kullanılmıştır.

UI tamamıyla statik dosyalardan oluşmaktadır. index.html dosyası tarayıcı tarafından işlendikten sonra uygulama başlar.

Sayfa hazır olduktan sonra app.js dosyası çalışıp gerekli modülleri ve bağımlılıkları tanımlar.
Uygulamanın ana modülü ulakbus modülüdür.

app_routes.js dosyasında uygulamanın sayfaları ve kullanacakları controller’lar ve template’leri düzenlenmiştir.
Bu dosyaya göre istenen sayfa ilgili template ve controller ile yorumlanır.

UI başlangıcı

Uygulamanın bağlandığı kararlı api sunucusu http://api.ulakbus.net adresinde bulunur. Geliştirme ortamı için http://nightly.api.ulakbus.net adresinde bulunur.
Kararlı api sunucusu varsayılan sunucudur.
Yerel yada başka bir adresteki sunucuyu kullanmak için başlangıç adresinde “backendurl” parametresi ile adresi girmeniz gerekmektedir. Yerel geliştirme ortamında nightly sunucusuna bağlanmak için adres satırına http://localhost/?backendurl=http://nightly.api.ulakbus.net yazmanız yeterlidir.

Uygulama başlatılıp tüm modül tanımlarmaları yapıldıktan sonra tarayıcı kullanıcıyı /dashboard adresine yönlendirir. Uygulamanın en başında kullanıcının login durumu kontrol eder ve kullanıcı mevcut değil ise /login ekranına yönlendirilir.
Login işlemi
Login işlemi için http://api.ulakbus.net/login adresine kullanıcı parametreleriyle XHR istegi gönderilir.
Gelen yanıt JSON nesnesinde cmd parametresini baz alarak işlemin sonucunu değerlendirilir. cmd, upgrade veya retry gelebilir.

upgrade yanıtıyla birlikte ws://api.ulakbus.net/ws adresinde websocket açılır. Kullanıcı /dashboard‘a yönlendirilir. Geri kalan tüm iletişim websocket üzerinden yönetilir.

Yanlış bilgi girildiğinde retry yanıtı alınır ve kullanıcı tekrar /login sayfasına yönlendirilir. Başka aksiyon alınmaz.
Dashboard
Kullanıcı login olduktan sonra dashboard ekranına geldiği anda {view: 'dashboard'} isteği yapılır. bu isteğin yanıtında kullacının bilgisi ve de kulanıcı menüleri gelir.

Ulakbus uygulaması iş akışı tabanlı bir uygulamadır. BPMN 2.0 standartlarını kullanır.
İş akış şemaları yani workflow lar bpmn formatında backend API’da oluşturulur.
Bu iş akış şemaları kendilerine ait model ve view metotlarını kullanarak tanımlanan işi belirlenen adımlarla gerçekleştirirler.
Api response

Kullanıcı kendine ait işakışlarına menüler aracılığıyla ulaşır. Kullanıcı bir iş akışı başlattığında api ye başlattığı iş akışının model ve workflow bilgisini gönderir. Api den gelen bilgiler ile UI tarafından yorumlanır. Yorumlama işlemi CRUDListFormController tarafından yapılmaktadır.

Gelen yanıt içerisinde yer alan client_cmd parametresine göre yorumlama tipi seçilir. client_cmd değeri show, list, form, reload veya reset olabilir.

 • form gönderilen datanın forms nesnesi taşıdığı ve kullanıcı arayüzünün bunu form olarak yorumlaması gerektiği durumlarda kullanılır.
 • list sayfada listelenmesi istenen bir data olduğunda kullanılır. Bu data table olarak listelenir.
 • show komutu sayfada detay bilgileriyle gösterilmek istenen bır data olduğunda kullanılır.
 • reload komutu sayfada gösterilen datada bir değişiklik olduğu ve datanın API’dan yeniden istenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.
 • reset komutu datanın ek parametreler olmadan yeniden çekilmesi için kullanılır.

Bu komutlar oluşturulan iş akışlarının ilgili adımlarında kullanılarak arayüzün istenen şekilde davranması için gereklidir.

Diğer yanıt parametreleri forms, meta, objects, pagination, reload_cmd, token, callbackID, notify, is_login olabilir.

 • reload_cmd anahtarı "client_cmd": "reload" olması durumunda arayüzün backend API’dan isteyeceği komutu taşır. UI post datası içinde cmd anahtarında bu değeri gönderir.
 • token anahtarında iş akış şemasının (workflow) redis’te tutulan token değeri vardır. İş akışı tamamlanmadığı sürece bu token request nesnesinde API’a gönderilir.
 • callbackID UI tarafından üretilip gönderilmektedir. Yanıt içerisinde bulunuyorsa UI tarafından yapılan bir isteğin yanıtı olduğu anlamına gelmektedir. Uygulama genelinde yapılan isteklerde Javascript Promise alt yapısı kullanılarak asenkron istek yapılmaktadır. Bekleyen promise resolve edilerek iş akışının devamı sağlanmaktadır.
 • meta anahtarında arayüzde istenen yapılandırmalar yer alır. Boolean değer taşırlar. Bunlar şunlardır;
  • allow_search Listeleme ekranında arama kutusunun gösterilmesi için kullanılır.
  • allow_selection Listeleme ekranında tablonun solunda selectBox yer alması için kullanılır.
  • allow_sort Listeleme ekranındaki sıralama özelliği için kullanılır.
  • allow_filter Listelenen datanın filtrelemesi için kullanılır.
  • allow_actions ListNode tipinde listelenen data için en sağdaki işlemler kolonunun gösterilmesi için kullanılır.
  • translate_widget Katalog verilerin düzenleneceği ekran için oluşturulan widget’dır. Aynı zamanda çeviri işlemleri için kullanılacaktır. Boolean tipinde değer alır.
 • _debug_queries anahtarı geliştiriciler için yardımcı bir anahtardır. Veritabanına yapılan sorguların süresi ve kaç adet sorgu yapıldığı gibi değerler bu anahtarda yer alır. Aktif olması için API ortamında çevre değişkeni DEBUG=1 olarak atanmalıdır.
 • is_login anahtarı kullanıcının giriş yapıp yapmadığını gösteren bir anahtardır. Bu anahtar false değer taşıdığında arayüz login sayfasına yönlendirir.
 • notify ayayüzde bildirim göstermek için kullanılır. Gönderilen bildirimler pencerenin sağ üstünde yer alır ve bir süre sonra kaybolur.
 • pagination anahtarı listeleme gösterimlarinde sayfalama bilgisini bulundurur.
Ulakbüs UI Öğeleri
Ulakbüs kullanıcı arayüzünde sunulan temel öğeler şunlardır;
 • Form öğesi - Ekleme ve düzenleme işlemleri
 • Liste öğesi - Listeleme, arama, filtre ve silme işlemleri
 • Detay öğesi - Tek nesne detay ve rapor ekranları
Bu öğe türleri API’ın iş akışlarında sunduğu temel içerik türleridir.
Bu içerik türlerinin kullanıcı arayüzünde doğru biçimde yorumlanması için API yanıtı içerisinde gönderilecek anahtar değerler belirlenmiştir.
Bu anahtarlar aşağıdaki tablodaki gibidir;
İçerik türü Anahtar
Form forms
Liste objects
Detay object
İçerik türleri aynı sayfa içerisinde bulunabilir. Bu koşulda
 1. detay
 2. form
 3. liste
sırasına uygun şekilde aynı sayfada listelenir
Form Öğesi
Ulakbus UI form işlemlerini gerçekleştirmek için angular-schema-form extend edilmiştir.
Kullanılan form nesneleri angular-schema-form’un beklediği formatta olmalı ya da değilse extend edilerek custom type yaratılmalıdır.

Örnek bir forms nesnesi aşağıdaki gibidir:

{
  "forms":{
    "constraints":{},
    "model":{ "ad":null, "soyad":null },
    "grouping":{},
    "form":[
      { "helpvalue":null, "type":"help" },
      "ad",
      "soyad",
      {
        "titleMap":[
          { "name":"Bay", "value":1 },
          { "name":"Bayan", "value":2 }
        ],
        "type":"select",
        "key":"cinsiyet",
        "title":"Cinsiyet"
      },
      "e_posta",
      "dogum_tarihi",
      "save_edit",
      "nufus_kayitlari_id",
    ],
    "schema":{
      "required":[ "ad", "soyad" ],
      "type":"object",
      "properties":{
        "ad":{ "type":"string", "title":"Adı" },
        "soyad":{ "type":"string", "title":"Soyadı" },
        "e_posta":{ "type":"string", "title":"E-Posta" },
        "save_edit":{ "cmd":"save::add_edit_form", "type":"button", "title":"Kaydet" },
        "nufus_kayitlari_id":{
          "list_cmd":"select_list",
          "title":"Nüfus Bilgileri",
          "wf":"crud",
          "add_cmd":"add_edit_form",
          "type":"model",
          "model_name":"NufusKayitlari"
        },
        "dogum_tarihi":{ "type":"date", "title":"Doğum Tarihi" },
        "cinsiyet":{ "type":"select", "title":"Cinsiyet" }
      },
      "title":"Personel"
    }
  }
}

forms’un öğeler ise şunlardır:

 • form

Bu anahtar altında formda gösterilmesi istenen inputlar bir liste halinde yer alır.

 • schema
schema anahtarının alt özellikleri vardır. Bunlardan required bir liste halinde doldurulması gerekli alanları gösterir.
properties anahtarında form anahtarında belirtilen alanların özelliklerinin yer aldığı anahtardır.
{
  "e_posta":{ "type":"string", "title":"E-Posta" }
}
type alanında inputun tipi ve title alanında bu inputun başlığı yer alır.

İlişkisel veri tipleri olan ListNode, Node ve Model için bu anahtarlarda wf, add_cmd, list_cmd, model_name değerleri bulunmaktadır. Bu değerler form sayfası oluşturulurken dikkate alınır.

Formlarda birden fazla buton değişik işleri yapabilsin diye bu input alanlarına cmd değeri eklenmiştir. Bu değer form submit edilirken cmd anahtarında API’a gönderilir.

Ek işlevsellik isteyen alanlar için (Node, ListNode, Model, select, file, submit, date, text_general, etc.) template’ler oluşturulmuştur.

Field tipleri şunlar olabilir:

 • button
 • submit
 • file
 • select
 • date
 • int
 • boolean
 • string
 • typeahead
 • text_general
 • float
 • model
 • Node
 • ListNode
 • model
Bu anahtarda form alanlarının değerleri tutulmaktadır.
Düzenlenecek form için bu anahtardaki değerler dolu olarak döner ve inputlara atanır.
Boş değer dönmesi o anahtar için daha önceden bir kayıt yapılmadığını gösterir.
 • grouping
Form inputlarının sayfa yerleşimlerini düzenleyebilmek için eklenmiş bir özelliktir.
Grid sistem baz alınarak gruplanan elemanlara alan değerleri atanır. layout değeri 12 birimlik alanda kaç birim olarak yer alacağını gösterir.
Aşağıda bu özelliğin bir örneği görülebilir:
{
  "grouping": [
    {
      "group_title": "Gorev",
      "items": ["gorev_tipi", "birim", "aciklama"],
      "layout": "4",
      "collapse": false
    }
  ]
}
 • constraints

Form inputlarının birbirlerine göre bağımlılıklarının denetlendiği ve düzenlendiği anahtardır. Geliştirme aşamasındadır.

Liste öğesi

Liste öğesinde kaydedilen nesneler listelenir.

 • Listelenecek öğeler objects anahtarında döner. Dönen listede ilk nesne listenin başlık değerlerini oluşturur.

 • İkinci nesneden itibaren fields anahtarında liste halinde aynı sırayla ilk nesnedeki başlıkların karşılığı değerler yer almaktadır.

 • actions anahtarında o satır için gerçekleştirilebilecek işlemler yer almaktadır. İşlemlerin gösterim şekilleri show_as anahtarında gönderilir.

 • İşlemler varsayılan olarak satırın sonundaki işlemler alanında gösterilir.

 • Eğer satırdaki bir hücreye uygulanması isteniyorsa hangi alana uygulanacağı bir liste içinde işlem nesnesinin fields anahtarında belitrilir.

 • Gerçekleştirilecek işlemin ne olacağı işlemin cmd anahtarında yer alır. mode anahtarı normal (varsayılan), new (yeni sayfada) ve modal (bir modal içinde) değerlerini alabilir.

 • pagination anahtarında sayfalama uygulandıysa sayfa başına kaç nesne olduğu per_page, toplam nesne sayısı total_objects, toplam sayfa sayısı total_pages, ve o an hangi sayfada olunduğu page bilgisi yer alır.

  Liste sayfasıyla birlikte gönderilen "forms" anahtarında o sayfada ayrıca form işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Aşağıdaki örnekte o anki modele yeni bir kayıt eklemek için forms anahtarının kullanıldığı görülmektedir.

{
  "forms":{
    "constraints":{},
    "model":{ "add": null },
    "grouping":{},
    "form":[ "add" ],
    "schema":{
      "required":[ "add" ],
      "type":"object",
      "properties":{
        "add":{
          "cmd":"add_edit_form",
          "type":"button",
          "title":"Ekle"
        }
      },
      "title":"Personeller"
    }
  },
  "pagination":{
    "per_page":8,
    "total_objects":26,
    "total_pages":3,
    "page":1
  },
  "objects":[
    [ "Adı", "Soyadı", "TC No", "Durum" ],
    {
      "fields":[
        "Işık",
        "Ülker",
        "19189958696",
        null
      ],
      "actions":[
        {
          "fields":[
            0
          ],
          "cmd":"show",
          "mode":"normal",
          "show_as":"link"
        },
        {
          "cmd":"add_edit_form",
          "name":"Düzenle",
          "show_as":"button",
          "mode":"normal"
        },
        {
          "cmd":"delete",
          "name":"Sil",
          "show_as":"button",
          "mode":"normal"
        }
      ],
      "key":"1234qwer"
    }
  ]
}
Detay öğesi

Detay öğesinde gösterilmek istenen nesne anahtar değer olarak sıralanır. Örnekte bir kişi kaydının anahtar değerleri görülmektedir.

{
  "object":{
    "Cep Telefonu":"+90 (259) 6925396",
    "Cinsiyet":"Erkek",
    "Soyadı":"Arsoy",
    "TC No":"63488661696",
    "Adı":"Kutun",
    "Doğum Tarihi":"03.04.1969",
    "E-Posta":"daslan@arsoy.com"
  }
}
UI Menu ve Diğer Öğeler
Kullanıcı arayüzündeki menüler API tarafından dinamik olarak giriş yapan kullanıcının yetkileri baz alınarak oluşturulur.
/menu url’ine yapılan sorguda dönen ogrenci, personel, other anahtarlarındaki değerler kategorilerine göre ayıklanarak menüye eklenir.
 • Ulakbus için iki ana işlem yapılacak kullanıcı tipi bulunmaktadır. Bunlar personel ve öğrencidir. Bu anahtarların sorguda dönme durumuna göre yönetim panelinde öğrenci ve personel arama inputları görüntülenir.
 • quick_menu anahtarında dönen menu nesneleri yönetim panelinde hızlı erişim için yer alır.
Menu sorgusunda ayrıca settings ve current_user anahtarları dönmektedir.
 • settings anahtarı API tarafından kullanıcı arayüzü konfigürasyonu için kullanılacak değerleri içerir. Şu anda static url path bu ayarlarda yer almaktadır.
 • current_user anahtarında giriş yapan kullanıcı bilgileri, rolleri, o anda hangi rolde işlem yaptığı ve kullanıcı avatarı yer almaktadır.
{
  "ogrenci":[
    {
      "kategori":"Seçime Uygun Görevler",
      "text":"Devam Durumu",
      "model":"DersKatilimi",
      "param":"ogrenci_id",
      "wf":"crud"
    }
  ],
  "personel":[
    {
      "kategori":"Seçime Uygun Görevler",
      "text":"Kimlik ve Iletisim Bilgileri",
      "model":"Personel",
      "param":"object_id",
      "wf":"kimlik_ve_iletisim_bilgileri"
    }
  ],
  "settings":{
    "static_url":"http://ulakbus.3s.ulakbus.net/"
  },
  "other":[
    {
      "kategori":"Genel",
      "text":"Personeller",
      "model":"Personel",
      "param":"other_id",
      "wf":"crud"
    }
  ],
  "current_user":{
    "username":"test_user",
    "is_staff":true,
    "surname":"Stallman",
    "name":"Richard",
    "roles":[
      {
        "role":"Role BaseAbsRole | test_user"
      },
      {
        "role":"Role W.C. Hero test_user"
      }
    ],
    "role":"BaseAbsRole",
    "is_student":false,
    "avatar":"http://ulakbus.3s.ulakbus.net/abcd.jpg"
  },
  "is_login":true,
  "quick_menu":[
    {
      "kategori":"Genel",
      "text":"Programlar",
      "model":"Program",
      "param":"other_id",
      "wf":"crud"
    }
  ]
}
Logout İşlemi
Logout işlemi de Ulakbüs için bir iş akışıdır. Logout için {wf: "logout"} bilgisi API’a gönderilir. Gelen yanıt ardından websoket kapatılır, oturum sonlanır.
Geliştirmeye Başlamak
Yukarıda anlatılan API-UI veri karşılıkları gözönünde bulundurularak geliştirme yapmaya başlayabilirsiniz.